เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

ไฟฟ้าในครัวเรือน มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน ประชากรที่ใช้ไฟฟ้าทุกหลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100การประปา

สำหรับแหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค ตำบลลำประดา จำนวน 13 แห่ง สามารถใช้อุปโภคได้อย่างเดียว ไม่สามารถนำมาบริโภคได้ เนื่องจากมีหินปูนจำนวนมาก
0.01s. 0.50MB