เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมการศึกษา

ก. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา) จำนวน 1 แห่ง สถิติเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา (เปรียบเทียบข้อมูล 4 ปี)

ข. โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ดังนี้
    (1) โรงเรียนวัดลำประดาใต้ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1
    (2) โรงเรียนวัดลำประดากลาง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10

ค. โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส โรงเรียนวัดลำประดาใต้ หมู่ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง

ง. แหล่งความรู้ของชุมชน
    1) การจัด “เวทีวาระประชาชนตำบลลำประดา” โดยคณะทำงานตำบลจัดการตนเอง
    2) การฝึกอบรม การศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เช่น ศึกษาดูงานของกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลลำประดา กลุ่มสตรีแม่
    บ้านตำบลลำประดา เป็นต้น
    3) อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มสตรีตำบลลำประดา งบประมาณ 30,000 บาท เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของกลุ่มอาชีพ / กลุ่มเครือข่ายอาชีพ
    4) หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และหอกระจายข่าว อบต.ลำประดา
    5) ห้องสมุดประจำตำบลลำประดา บริเวณสายตรวจตำบลลำประดา และศูนย์ กศน. ตำบล ลำประดา ตั้งอยู่บริเวณวัดลำประดาใต้
    6) หนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน บ้านแก้วฟ้า (ศพอส.ตำบลลำประดา) สายตรวจตำบล เป็นต้นสาธารณสุข

ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง คือ
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำประดา หมู่ที่ 1
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 3 คน
    แพทย์ประจำตำบล คือ นางสังวาลย์ เข็มหอม
    หมอนวดแผนไทย คือ นางสาวฉวีวรรณ คะระนันท์
อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลลำประดา (อสม.) 95 คน
    ประธานคือ นางเฉลียว หนูจิ๋วอาชญากรรม

สถานการณ์ในพื้นที่ตำบลลำประดา ไม่พบปัญหาด้านอาชญากรรมยาเสพติด

สถานการณ์ในพื้นที่ตำบลลำประดา การแพร่ระบาดอยู่ใน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เสพยาเสพติดโดยมีความเชื่อว่าสามารถทำงานได้นานขึ้น กลุ่มวัยรุ่นซึ่งมีพฤติกรรมเรียนแบบการเสพยา เนื่องมาจากความอยากลองหรือทำตามเพื่อน สภาพปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่มีแต่ส่วนน้อย ไม่มีผู้ผลิต ไม่มีผู้ค้าการสังคมสงเคราะห์

สงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย
ตำบลลำประดา ได้ก่อสร้างบ้านให้ผู้สูงอายุ คนพิการที่มีฐานะยากจน ประจำปี 2559 โดยการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน 2 หลัง ดังนี้
1. นางหนู แก้ววัน ประเภท ผู้สูงอายุ
2. นางสาวระบาย ศรีบุญเรือง ประเภท คนพิการ

บ้านพอเพียงชนบท
สำรวจและขึ้นทะเบียนแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 34 หลัง ได้รับงบประมาณสนับสนุนและดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

บ้านพอเพียงชนบท ปี 2560 จำนวน 10 หลังๆละ 19,000 บาท ดังนี้
1. นายประดับ ประโยชน์ดี บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 1 บ้านลำประดาใต้
2. นางจัด คำทา บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 2 บ้านเพชรลูกกา
3. นางทองใบ วงษ์แก้ว บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 3 บ้านหนองสะเดา
4. นายวีระชาติ เกตุเขียว บ้านเลขที่ 9/2 หมู่ที่ 4 บ้านไดโสน
5. นายโชคชัย เมธา บ้านเลขที่ 29/2 หมู่ที่ 5 บ้านลำประดา
6. นายวิเชียร วิริยม บ้านเลขที่ 18/1 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหลัว
7. นายวิทูรย์ พุดพรม บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 7 บ้านสามแยก
8. นายวิเชียร เม้าฤทธิ์ บ้านเลขที่ 11/1 หมู่ที่ 8 บ้านไดโสน
9. นางน้อย คำมูล บ้านเลขที่ 97/1 หมู่ที่ 9 บ้านลำประดากลาง
10.นายหวน หนูจิ๋ว บ้านเลขที่ 9/2 หมู่ที่ 10 บ้านลำประดากลางใหม่

บ้านพอเพียงชนบท ปี 2561 จำนวน 4 หลังๆละ 9,000 บาท ดังนี้
1. นางสาวทองคำ อินทร์ใหญ่ บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 3 บ้านหนองสะเดา
2. นางสาวรุจิรา สีรุณ บ้านเลขที่ 19/4 หมู่ที่ 7 บ้านสามแยก
3. นายสำราญ ประโยชน์ดี บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 8 บ้านไดโสน
4. นายคูณ สันนา บ้านเลขที่ 78 หมู่ที่ 10 บ้านลำประดากลางใหม่

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ) จำนวน 2 หลังๆละ 20,000 บาท ดังนี้
1. นางจัด คำทา บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 2 ตำบลลำประดา
2. นายสำเนียง วงษ์ชุ่ม บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ที่ 3 ตำบลลำประดา
0.02s. 0.50MB