เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบางเส้นทาง และส่วนใหญ่ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้ถนนสายหลัก
ถนนลาดยาง (ทางหลวงชนบท) จำนวน 3 สาย ได้แก่

1. สายบ้านหนองเต่า ถึงบ้านห้วยหลัว (ทางหลวงชนบท พจ 4028) เป็นถนนเชื่อมตั้งแต่หมู่ที่ 6 (บ้านห้วยหลัว), หมู่ที่ 1 (บ้านลำประดาใต้) หมู่ที่ 2 บ้านเพชรลูกกา ตำบลลำประดา และเชื่อมกับตำบลภูมิ เป็นถนนผิวจราจรลาดยางขนาดผิวจราจรกว้าง 10 เมตร ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร

2. สายบ้านลำประดา-บ้านลำประดาเหนือ (ทางหลวงชนบท พจ 5065) เป็นถนนเชื่อมตั้งแต่หมู่ที่ 1 (บ้านลำประดาใต้) หมู่ที่ 5 (บ้านลำประดา) หมู่ที่ 8 (บ้านไดโสน) หมู่ที่ 10 (บ้านลำประดากลางใหม่) ตำบลลำประดา และเชื่อมกับตำบลวังตะกู เป็นถนนผิวจราจรลาดยางขนาดผิวจราจรกว้าง 10 เมตร ระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร

3. สายบางไผ่-บ้านสี่แยกเขาดิน (ทางหลวงชนบท พจ 2029) เป็นถนนเชื่อมตำบลบางไผ่ และตำบลลำประดาตั้งแต่หมู่ที่ 7 (บ้านสามแยก) หมู่ที่ 6 (บ้านห้วยหลัว) ตำบลลำประดา และเชื่อมกับตำบลดงตะขบ เป็นถนนผิวจราจรลาดยางขนาดผิวจราจรกว้าง 10 เมตร ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

ถนนสายรอง

1. สายลำประดา - ห้วยเขน (ถนนโยธาธิการ พิจิตร) ถนนเชื่อมตำบลลำประดาและตำบลห้วยเขน ตั้งแต่หมู่ที่ 8 และเชื่อมกับตำบลห้วยเขน เป็นถนนผิวจราจรลาดยางกว้าง 10 เมตร ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร

2. ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา จำนวน 43 สายโทรศัพท์

ส่วนใหญ่ประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์บ้านในการติดต่อสื่อสารไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์

- ที่ทำการไปรษณีย์ประจำตำบล 1 แห่ง หมู่ที่ 3 (ไปรษณีย์รับอนุญาต) การสื่อสาร
(1) ที่ทำการไปรษณีย์ประจำตำบล 1 แห่ง หมู่ที่ 3 (ไปรษณีย์รับอนุญาต) โดยนางสาวธนภรณ์ จ้อยสุดใจ
(2) ประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์บ้านในการติดต่อสื่อสาร
(3) มีอินเทอร์เน็ตบ้าน และเน็ตประชารัฐใช้ทุกหมู่บ้าน คือ ระบบ TOT และ 3BB
(4) เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 2 สัญญาณ คือ AIS และ True Move การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์

- ปัจจุบันมีรถบริการของเอกชน เช่น Kerry, DHL, นินจา

- ที่ทำการไปรษณีย์ประจำตำบล 1 แห่ง หมู่ที่ 3 (ไปรษณีย์รับอนุญาต)
0.03s. 0.50MB