เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลเมื่อประมาณ 100 ปีมาแล้ว ได้มีชาวบ้านเชื้อสายไทยยวนหรือลาวยวนจากเขตอำเภอเมือง อำเภอหนองแซง และอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ได้พากันอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร บริเวณบ้านลำประดาปัจจุบัน มีการบุกเบิกบริเวณดังกล่าวเพื่อทำการเกษตรกรรม ซึ่งในบริเวณดังกล่าวจะมีน้ำไหลผ่าน และลำน้ำดังกล่าวจะมีแมงดาอาศัยอยู่มาก จึงเรียกว่า “ลำแมงดา” ภายหลังเรียกเพี้ยนเป็น “ลำประดา” ลำน้ำที่ว่านี้มีแนวยาวจากทิศตะวันออกไป ทางทิศตะวันตก ทางทิศตะวันออกเรียก “บ้านลำประดาเหนือ” เพราะอยู่เหนือน้ำ ทางทิศตะวันตกเรียก “บ้านลำประดาใต้” ซึ่งบ้านลำประดาใต้อยู่ในพื้นที่ตำบลลำประดาในปัจจุบัน

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งตำบลลำประดา เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2522 ถือเป็นตำบลล่าสุดของอำเภอบางมูลนาก โดยแยกพื้นที่จากตำบลภูมิมา 5 หมู่บ้าน ตำบลบางไผ่ 2 หมู่บ้าน ตำบลห้วยเขน 2 หมู่บ้าน และตั้งใหม่ 1 หมู่บ้าน รวมเป็น 10 หมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน ได้แก่

บ้านลำประดาใต้ อยู่ในเขตของหมู่ที่ 1 หมู่บ้านนี้มีลำน้ำไหลผ่านและมีแมงดามากมาย จึงเรียกว่า “ลำแมงดา” ภายหลังเพี้ยนเป็น “ลำประดา” ลำน้ำที่ว่านี้เป็นแนวยาวจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ทางทิศตะวันออก เรียกว่า “บ้านลำประดาเหนือ” เพราะอยู่เหนือน้ำ ทางทิศตะวันตกเรียก “บ้านลำประดาใต้” ส่วนตรงกลางเรียกว่า “บ้านลำประดากลาง” สำหรับบ้านลำประดาเหนือนั้นขึ้นกับตำบลวังตะกู

บ้านเพชรลูกกา เป็นหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ของตำบลลำประดา มีเรื่องเล่าขานกันมาว่ามีนายพรานคนหนึ่งชื่อ “เคลือบ” เข้าไปล่าสัตว์ในหมู่บ้านนี้ ซึ่งเคยเป็นป่ารกทึบมาก่อน ขณะที่นายพรานพักกินอาหารที่ริมหนองซึ่งมีต้นคล่ออยู่ต้นหนึ่ง นายพรานเห็นลังกาอยู่บนยอดไม้และมีไข่กาอยู่ในรังเป็นแสงสุกวาวเหมือนเพชร นายพรานมีความพอใจเป็นอย่างมาก อยากจะได้แต่ไม่สามารถขึ้นเอาได้เพราะสูงมาก นายพรานจึงกลับไปเล่าให้ญาติพี่น้องฟังที่บ้าน เมื่อญาติพี่น้องไปดูก็ไม่พบอีก ต่อมากนายพรานได้สร้างบ้านเรือนในหมู่บ้านแห่งนี้แล้วตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านเพชรลูกกา”

บ้านหนองสะเดา อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 3 ของตำบลลำประดา ชาวบ้านเล่ากันว่าเดิมมีชื่อว่าบ้าน “หนองสีดา” เพราะผู้คนที่มาอยู่อาศัยมาจากบ้านสีดา จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีเชื้อสายลาวยวน เมื่อย้ายมาตั้งถิ่นฐานหากิน จึงตั้งชื่อบ้านใหม่นี้ให้เหมือนชื่อบ้านเดิมของตน ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นบ้านหนองสะเดา เพราะมีต้นสะเดาใหญ่อยู่ใกล้หนอง

บ้านไดโสน อยู่ในเขตท้องที่หมู่ที่ 4 และ 8 เนื่องจากมีลำไดหรือคลองเล็ก ๆ ไหลผ่านหมู่บ้านมีต้นโสนอยู่มาก ชาวสระบุรีได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัย จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านไดโสน” เมื่อ พ.ศ. 2465

บ้านลำประดา อยู่ท้องที่หมู่ที่ 5 อันเป็นหมู่บ้านที่มีที่มาเช่นเดียวกันกับบ้านลำประดาใต้

บ้านห้วยหลัว อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ซึ่งคำว่า “หลัว” พจนานุกรมให้ความหมายไว้ดังนี้ หลัว (ถิ่น พายัพ) น. ฟืน, ฟืนไม้ไผ่ จึงพอสันนิษฐานได้ว่า ชาวบ้านเก็บฟืนจากริมลำห้วยและน่าจะเป็นหลัวที่แปลว่า ฟืน ไม่ใช่หลัวที่แปลว่า ภาชนะท่านคล้ายเข่ง เพราะชาวบ้านแถวนี้เดิมเป็นคนสระบุรี ซึ่งมีเชื้อสายลาวยวนและรกรากเคยอยู่ในถิ่นพายัพแถวเชียงรายจึงน่าจะพูดภาษาเดิม บ้านสามแยก อยู่ในเขตหมู่ที่ 7 มีชื่อเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งว่า “บ้านยายแลบ” เนื่องจากมีคลองแยกเป็นสามสาย และมียายแลบสร้างวัดขึ้นเรียกว่า “วัดยายแลบ” ต่อมาเปลี่ยนชื่อว่า “วัดสามแยก” ทั้งชื่อบ้านและชื่อวัด จึงใช้ชื่อเดียวกัน

บ้านลำประดากลาง และลำประดากลางใหม่ อยู่ในเขตหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตามลำดับที่มาของชื่อบ้านมีที่มาเช่นเดียวกันกับบ้านลำประดาใต้


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

ตราสัญลักษณ์


“องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 และใช้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในเขตตำบลลำประดา
0.02s. 0.50MB