เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลลำประดาเป็นตำบล 1 ใน 9 ตำบลของอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบางมูลนาก ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางมูลนากเป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพิจิตร เป็นระยะทาง 75 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับ ตำบลดงตะขบและตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ติดต่อกับ ตำบลภูมิและตำบลห้วยเขต อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออกติดต่อกับ ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตกติดต่อกับ ตำบลบางไผ่และตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ลักษณะภูมิประเทศ

เนื้อที่ ตำบลลำประดามีพื้นที่ทั้งหมด 45.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 27,861 ไร่ เป็นที่ดอน มีพื้นที่บางส่วนที่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมถึงเหมาะแก่การเพาะปลูกไม่มีแม่น้ำไหลผ่านตำบลสภาพลำคลองเป็นลำคลองเล็กๆ ในฤดูแล้งน้ำในลำคลองจะแห้งขอด

สภาพพื้นที่ หมู่ที่ 2, 3 และหมู่ที่ 7 เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีความอุดมสมบูรณ/ปานกลางถึงสูง เนื่องจากตะกอนที่น้ำพัดมาทับถมเหมาะแก่การทำนา และปลูกพืชหมุนเวียน พื้นที่ส่วนใหญ่บุกเบิกเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจึงมีพื้นที่ป่าเหลือน้อยมากจนแทบไม่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและตำบลลำประดาอยู่ด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำน่าน จึงก่อให้เกิดน้ำท่วมเป็นประจำ เนื่องจากน้ำเหนือไหลหลากทำให้เกิดน้ำบ่าจากแม่น้ำน่านหนุนขึ้นมาท่วมถึงพื้นที่หมู่ที่ 1,6,9 ประกอบกับน้ำป่าซึ่งไหลมาจากทิวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ทางทิศตะวันออก ดังนั้นพื้นที่เสี่ยงของตำบลลำประดา ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,6,7,9


พื้นที่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำน่านเป็นที่ราบแบบลูกฟูก มีความลาดเทจาก ทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก โดยบริเวณที่ติดแม่น้ำน่านจะมีพื้นที่ค่อนข้างต่ำ ส่วนพื้นที่ที่อยู่ห่างจากแม่น้ำน่านออกไปทางทิศทางตะวันออกจะมีลักษณะค่อนข้างสูง มีลำคลองธรรมชาติ 4 สาย ซึ่งจะไหลผ่านพื้นที่นี้และไหลลงสู่แม่น้ำน่านในที่สุด


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศของจังหวัดพิจิตร ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจาฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ทาให้จังหวัดพิจิตรมีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ทาให้จังหวัดพิจิตรมีฝนตกทั่วไป

ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมมีอากาศร้อน อบอ้าวทั่วไป โดยเฉพาะในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี
ฤดูฝนเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย อากาศจะเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 911.3 มิลลิเมตร สูงสุด 1,113.9 มิลลิเมตร
ฤดูหนาวเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดคือ เดือนธันวาคมและมกราคม

อุณหภูมิ

เนื่องจากจังหวัดพิจิตรอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง อุณหภูมิเฉลี่ยจึงค่อนข้างสูงตลอดปี สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปอุณหภูมิเฉลี่ย 30.2 องศาเซลเซียส ต่ำสุดโดยประมาณ 14.4 องศาเซลเซียส สูงสุดโดยเฉลี่ยประมาณ 33.2 องศาเซลเซียส


เขตการปกครอง 10 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อบ้านตำแหน่ง    ชื่อ-สกุล   เบอร์โทร
1. บ้านลำประดาใต้ ผู้ใหญ่บ้าน นายประสิทธิ์ นันตา 087-8411179

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายจำรัส เชื้อแป้ง 084-8151109

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายสิทธิโชค แก้วแกมแข 085-6052255

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ฝ่ายรักษาความสงบ) นายประหยัด ประโยชน์ดี 089-9598610
2 บ้านเพชรลูกกาผู้ใหญ่บ้าน นายอดุลย์ เหลือจาด 081-4026309

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายเกษม สุขคำมี 093-0838381

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3 หนองสะเดาผู้ใหญ่บ้าน นายถวิล เอี่ยมสะอาด 081-4026309

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายวรุฒ ยงยืน 082-1608021

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางยุพาวรรณ วงษ์แก้ว 093-2854741
4 ไดโสนผู้ใหญ่บ้าน นายสุชาติ ชมจา 084-4941659

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายบาง เกตุเขียว 085-2597289

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
5 ลำประดาผู้ใหญ่บ้าน นายสำรวย วันเชียง 081-6759941

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายพิทยา หลอดทองคำ -

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางบุญมี อ้นหนู
6 ห้วยหลัวผู้ใหญ่บ้าน นายปรีชา วันเชียง 086-0780755

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายยงยุทธ แพนนท์ 093-1659164

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายสมยศ ตันหยงทอง
7 สามแยกผู้ใหญ่บ้าน นางสาวทรงศรี จันทร์โท 085-7318200

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน -

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน -
8 ไดโสนผู้ใหญ่บ้าน นายพิทักษ์ แก้วประสิทธิ์ 093-2272256

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายสัมฤทธิ์ เขียวขำ 087-1951063

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน -
9 ลำประดากลางกำนันตำบลลำประดา นายสุวิท เมืองทอง 064-1391334

สารวัตรกำนัน นายประเสริฐ มณีธรรม 0654531019

สารวัตรกำนัน นายสันติ สุขคำมี

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายอินทร์สม สุรินศรี 098-8032367

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
10 ลำประดากลางใหม่ผู้ใหญ่บ้าน นายวิริทธิ์พล วงเวียนคำ 086-9382131

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายบุญยัง จันทร์โท 081-0392827

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางสำฤทธิ์ อินทศรี 087-2004643

จำนวนประชากรในตำบล

ประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปีและการคาดการณ์ในอนาคต) ตามทะเบียนราษฎร์ ทั้งสิ้น 2,481 คน แยกเป็น ชาย 1,239 คน หญิง 1,242 คน แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้
0.02s. 0.75MB