เมนูหลัก

บริการประชาชน - ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2562759
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2562158
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2561163
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2563152
การมอบอำนาจการตัดสินใจ ปี 256311123
การมอบอำนาจการตัดสินใจ ปี 2561765
การมอบอำนาจการตัดสินใจ ปี 25628115
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 25611180
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2560863
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2560759
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2559563
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2558561
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2557255
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ที่ 102/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2562 1456
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ที่ 114/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 25631253

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB