เมนูหลัก

บริการประชาชน - ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2562711
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2562113
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2561112
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 256317
การมอบอำนาจการตัดสินใจ ปี 25631144
การมอบอำนาจการตัดสินใจ ปี 2561724
การมอบอำนาจการตัดสินใจ ปี 2562829
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 25611136
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2560822
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2560726
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2559525
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2558523
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2557224
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ที่ 102/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2562 1416
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ที่ 114/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 25631212

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB