เมนูหลัก

บริการประชาชน - ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2562736
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2562137
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2561136
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2563130
การมอบอำนาจการตัดสินใจ ปี 25631182
การมอบอำนาจการตัดสินใจ ปี 2561745
การมอบอำนาจการตัดสินใจ ปี 2562879
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 25611160
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2560847
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2560742
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2559547
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2558545
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2557240
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ที่ 102/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2562 1437
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ที่ 114/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 25631233

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB