เมนูหลัก

บริการประชาชน - ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 25631212
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2562811
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2561813
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 25611122
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 256089
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2560711
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2559514
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 255859
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2557210
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ที่ 102/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2562 142
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ที่ 114/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563124

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB