เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562710
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2562711
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล พ.ศ. 2562 1111
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256219
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2562113
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2561112
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 256317
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา (ต่อ) 28
พลังงาน E-report139
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา2011
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา121
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา116
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา118
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนังานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา113
รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562419
การมอบอำนาจการตัดสินใจ ปี 25631144
การมอบอำนาจการตัดสินใจ ปี 2561724
การมอบอำนาจการตัดสินใจ ปี 2562829
คู่มือการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา119
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำร้องรับเบี้ยผู้สูงอายุผู้พิการ_ผู้ป่วยเอดส์124

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB