เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562732
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2562736
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล พ.ศ. 2562 1129
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562135
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2562137
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2561136
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2563130
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา (ต่อ) 231
พลังงาน E-report1530
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา2031
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา130
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา128
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา131
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนังานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา123
รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562429
การมอบอำนาจการตัดสินใจ ปี 25631182
การมอบอำนาจการตัดสินใจ ปี 2561745
การมอบอำนาจการตัดสินใจ ปี 2562879
คู่มือการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา128
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำร้องรับเบี้ยผู้สูงอายุผู้พิการ_ผู้ป่วยเอดส์135

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB