เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา12
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา11
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา11
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนังานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา11
รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 256244
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 25631211
คู่มือการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา17
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำร้องรับเบี้ยผู้สูงอายุผู้พิการ_ผู้ป่วยเอดส์111
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้านข้อร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562424
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้านข้อร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 256149
รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561812
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2562811
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2561813
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 25611121
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 256089
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2560711
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2559513
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 255859
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2557210
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน-ล่าสุด118

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB