เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562755
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2562759
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล พ.ศ. 2562 1151
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562156
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2562158
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2561163
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2563152
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา (ต่อ) 253
พลังงาน E-report1555
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา2055
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา152
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา149
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา155
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนังานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา144
รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562448
การมอบอำนาจการตัดสินใจ ปี 256311123
การมอบอำนาจการตัดสินใจ ปี 2561765
การมอบอำนาจการตัดสินใจ ปี 25628115
คู่มือการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา143
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำร้องรับเบี้ยผู้สูงอายุผู้พิการ_ผู้ป่วยเอดส์150

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB