เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานการติดตามประเมินผลแผน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการติดตามและประเมินผล-ประจำปี-256316
ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256316
รายงานผลการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาประจำปี พ.ศ. 2563468
รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนละประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน159
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาประจำปี 2562172
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562148
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559426
รายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2561231

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB