เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานการติดตามประเมินผลแผน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาประจำปี พ.ศ. 2563441
รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนละประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน119
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาประจำปี 2562133
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562123
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.255948
รายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2561213

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB