เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานการติดตามประเมินผลแผน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการติดตามและประเมินผล-ประจำปี-2563129
ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563127
รายงานผลการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาประจำปี พ.ศ. 2563483
รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนละประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน173
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาประจำปี 2562185
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562158
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559438
รายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2561243

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB