เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหลังงท่อเหลี่ยม คสล.ในลำคลองลำประดาบ้านนายสมบุญ สมแดง หมู่3 บีบอัด32 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่2 เริ่มจากถนน คสล. ถึงที่ดินของนางมนต์ ทับคง บีบอัด22 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบานปิด-เปิดท่อเหลี่ยม คสล.หมุ่10 บริเวณทางข้ามคลองลำประดาหลังวัดลำประดากลาง32 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการเสริมคันกั้นน้ำ หมู่1 บริเวณคันคลองลำประดา21 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่2 เริ่มจากถนน คสล.ลำคลองไดโสนหน้าบ้านนายสำเริง วงษ์บุญมาก11 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่10 บริเวณสะพานหน้าโรงเรียนวัดลำประดากลาง130 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 จากนานางฉลวย วันเชียง ถึงนานายเจริย สุขคำมี230 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล. ถึงคันคลองไดโสน หมู่5130 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่3 สายวังจันทร์ จากนานายไฉน ผดาเวช ถึงคลองลำประดา29 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ .8 สายคันคลองไดโสน เริ่มจากถนน อบจ. ถึงถนนเขตติดต่อตำบลวังตะกู28 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่.6 ถนนสายคันคลองห้วยสำโรง จากนานายวรพล ฟากวิไล ถึงหมู่ที่ 7 บริเวณนานางเล็ก ศรีรุณ28 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่.5 บริเวณบ้านนายสมสี เปรมสีดา28 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่.7 เริ่มจากนานายเสน่ห์ จุลพันธ์ ถึงนานายสงวน เจตะโพธิ์28 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่.9 จากถนน คสล. ถึงถนนลำเหมืองบริเวณบ้านนางน้อย คำมูล28 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่.9 จากถนน คสล.ถึงบ้านป่า48 มิ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายคันคลอง หมู่6 เริ่มจากหน้าบ้านนายวรพล ฟากวิไล ถึงบ้านนายสมยศ ตันหยงทอง1125 พ.ค. 63
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่6 เปียก-มืด เริ่มจากหน้าบ้านนายวรพล ฟากวิไล ถึงบ้านนายสมวศ ตันหยงทอง122 พ.ค. 63
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุข เมฆสุข หมู่ที่9122 พ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลอง ม.6 1819 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB