เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคาโครงการก่อสร้างบานปิด-เปิด ท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่2817 มี.ค. 64
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบานปิด-เปิดท่อเหลี่ยม ตสล.หมู่ที่ 101117 มี.ค. 64
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9917 มี.ค. 64
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบานปิด-เปิดท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 399 มี.ค. 64
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบานปิด-เปิดท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 499 มี.ค. 64
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 2 เริ่มจากทางหลวงชนบท ถึงลำคลองเพชรลูกกา บริเวรนานายชัยวัฒน์ นามไพร1611 ก.พ. 64
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 1 บริเวณนานายประภาษ กุลมณี2824 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บริเวณลำเหมืองข้างศาลาการเปรียญวัดเพชรลูกกา3624 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการหินคลุก จากทางหลวงชนบท ถึงหน้าบ้านนายสมยศ ตัยหยางทอง2624 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่7 สายคันคลองห้วยสำโรง บริเวณนานายประพันธ์ วิริยม3417 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกสายคันคลองเพชรลูกกา (ทิศใต้) หมู่ที่ 2 เริ่มจากนานายดา ทันใจ3317 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 จากบ้านนายเสงี่ยม หริ่มเทศ ถึงบ้านนางประเพลิน ช้างศรี3717 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 1 เริ่มจากนานายมนัส คุ้มม่วง ถึงนานายสมเกียรติ มณีธรรม3217 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 7 สายหลังวัดสามแยก เริ่มจากถนนทางหลวงชนบท ถึงเขตติดต่อตำบลบางไผ่บริเวณนานายโฉมยง ม่วงคำ3117 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก จากนานายสมจิตร ปกสุข หมู่ที่ 3 ถึงทางหลวงชนบทหมู่ที่ 72617 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 สายหนองหลวง จากนานางบุญช่วย โตเอี่ยม ถึงนานายปรีชา เอี่ยมซิ้ว2717 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหนองหลวง หมู่ที่.3 บริเวณนานางบุญช่วย โตเอี่ยม2917 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง พจ.ถ.76-014 สายบ้านป่า หมู่ที่ 93526 พ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 14726 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 74226 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB