เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 1826 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 7826 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล. ถึงคันคลองไดโสน หมู่51610 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการเสริมคันกั้นน้ำ หมู่1 บริเวณคันคลองลำประดา1910 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่2 เริ่มจากถนน คสล. ถึงที่ดินของนางมนต์ ทับคง182 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหลังงท่อเหลี่ยม คสล.ในลำคลองลำประดาบ้านนายสมบุญ สมแดง หมู่3 132 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบานปิด-เปิดท่อเหลี่ยม คสล.หมุ่10 บริเวณทางข้ามคลองลำประดาหลังวัดลำประดากลาง132 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่2 เริ่มจากถนน คสล.ลำคลองไดโสนหน้าบ้านนายสำเริง วงษ์บุญมาก151 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่10 บริเวณสะพานหน้าโรงเรียนวัดลำประดากลาง1530 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 จากนานางฉลวย วันเชียง ถึงนานายเจริย สุขคำมี1330 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่3 สายวังจันทร์ จากนานายไฉน ผดาเวช ถึงคลองลำประดา139 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ .8 สายคันคลองไดโสน เริ่มจากถนน อบจ. ถึงถนนเขตติดต่อตำบลวังตะกู158 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่.6 ถนนสายคันคลองห้วยสำโรง จากนานายวรพล ฟากวิไล ถึงหมู่ที่ 7 บริเวณนานางเล็ก ศรีรุณ158 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่.5 บริเวณบ้านนายสมสี เปรมสีดา148 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่.7 เริ่มจากนานายเสน่ห์ จุลพันธ์ ถึงนานายสงวน เจตะโพธิ์128 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่.9 จากถนน คสล. ถึงถนนลำเหมืองบริเวณบ้านนางน้อย คำมูล138 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่.9 จากถนน คสล.ถึงบ้านป่า148 มิ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายคันคลอง หมู่6 เริ่มจากหน้าบ้านนายวรพล ฟากวิไล ถึงบ้านนายสมยศ ตันหยงทอง2425 พ.ค. 63
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่6 เปียก-มืด เริ่มจากหน้าบ้านนายวรพล ฟากวิไล ถึงบ้านนายสมวศ ตันหยงทอง1022 พ.ค. 63
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุข เมฆสุข หมู่ที่91122 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB