เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 1 บริเวณนานายประภาษ กุลมณี1224 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บริเวณลำเหมืองข้างศาลาการเปรียญวัดเพชรลูกกา1324 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการหินคลุก จากทางหลวงชนบท ถึงหน้าบ้านนายสมยศ ตัยหยางทอง1124 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่7 สายคันคลองห้วยสำโรง บริเวณนานายประพันธ์ วิริยม1517 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกสายคันคลองเพชรลูกกา (ทิศใต้) หมู่ที่ 2 เริ่มจากนานายดา ทันใจ1417 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 จากบ้านนายเสงี่ยม หริ่มเทศ ถึงบ้านนางประเพลิน ช้างศรี1417 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 1 เริ่มจากนานายมนัส คุ้มม่วง ถึงนานายสมเกียรติ มณีธรรม1317 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 7 สายหลังวัดสามแยก เริ่มจากถนนทางหลวงชนบท ถึงเขตติดต่อตำบลบางไผ่บริเวณนานายโฉมยง ม่วงคำ1317 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก จากนานายสมจิตร ปกสุข หมู่ที่ 3 ถึงทางหลวงชนบทหมู่ที่ 71317 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 สายหนองหลวง จากนานางบุญช่วย โตเอี่ยม ถึงนานายปรีชา เอี่ยมซิ้ว1317 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหนองหลวง หมู่ที่.3 บริเวณนานางบุญช่วย โตเอี่ยม1417 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง พจ.ถ.76-014 สายบ้านป่า หมู่ที่ 91526 พ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 12826 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 72726 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล. ถึงคันคลองไดโสน หมู่52810 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการเสริมคันกั้นน้ำ หมู่1 บริเวณคันคลองลำประดา3610 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่2 เริ่มจากถนน คสล. ถึงที่ดินของนางมนต์ ทับคง302 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหลังงท่อเหลี่ยม คสล.ในลำคลองลำประดาบ้านนายสมบุญ สมแดง หมู่3 232 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบานปิด-เปิดท่อเหลี่ยม คสล.หมุ่10 บริเวณทางข้ามคลองลำประดาหลังวัดลำประดากลาง272 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่2 เริ่มจากถนน คสล.ลำคลองไดโสนหน้าบ้านนายสำเริง วงษ์บุญมาก261 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB