เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหลังงท่อเหลี่ยม คสล.ในลำคลองลำประดาบ้านนายสมบุญ สมแดง หมู่3 บีบอัด32 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่2 เริ่มจากถนน คสล. ถึงที่ดินของนางมนต์ ทับคง บีบอัด32 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบานปิด-เปิดท่อเหลี่ยม คสล.หมุ่10 บริเวณทางข้ามคลองลำประดาหลังวัดลำประดากลาง32 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการเสริมคันกั้นน้ำ หมู่1 บริเวณคันคลองลำประดา21 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่2 เริ่มจากถนน คสล.ลำคลองไดโสนหน้าบ้านนายสำเริง วงษ์บุญมาก11 ก.ค. 63
รายงานสรุป สขร.1 เดือนมิถุนายน 256331 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม ศพด.อบต.ลำประดา430 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม โรงเรียนในเขตพื้นที่130 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง330 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ เดือนกรกฎาคม 2563430 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่10 บริเวณสะพานหน้าโรงเรียนวัดลำประดากลาง130 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 จากนานางฉลวย วันเชียง ถึงนานายเจริย สุขคำมี230 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่าพร้อมเครื่องดื่ม130 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล. ถึงคันคลองไดโสน หมู่5230 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา324 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางตามระยะทาง323 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง423 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล กองการศึกษา318 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา617 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงหินคลุก หมู่ 8 สายคันคลองไดโสน912 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/31 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB