เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 256318
อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 256318
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 114
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563114
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563118
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง123
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร Enterprise risk management policy ประจำปี พ.ศ. 2563117
คู่มือ การปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ115
การจัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวจ้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563433
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องประกาศใช้คู่มืการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแลทุจริตประพฤติมิชอบ115
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ118
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ124
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม121
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ118
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน124
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น119
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา122
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องนโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ127
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาที่ 34/2560 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริการส่วนตำบลลำประดา117
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562127

ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB