เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือ การปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ115
การจัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวจ้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563433
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องประกาศใช้คู่มืการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแลทุจริตประพฤติมิชอบ115
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ118
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ124
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม121
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ118
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน124
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น119
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา122
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องนโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ127
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาที่ 34/2560 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริการส่วนตำบลลำประดา117
โครงการก่อสร้างบาน ปิด เปิด ท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 3 บริเวณนานายสมเกียรติ พรมพิศ115
โครงการก่อสร้างบาน ปิด เปิด ท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 9 บริเวณหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน117
การจัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256246
ประกาศนโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม15
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ13
ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์15
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม15
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ15

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB