เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานสารบรรณและการปฏิบัติงานธุรการในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา113
คู่มือ การปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ168
การจัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวจ้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563472
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องประกาศใช้คู่มืการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแลทุจริตประพฤติมิชอบ165
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ159
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ161
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม168
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ171
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน165
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น159
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา168
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องนโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ165
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาที่ 34/2560 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริการส่วนตำบลลำประดา182
โครงการก่อสร้างบาน ปิด เปิด ท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 3 บริเวณนานายสมเกียรติ พรมพิศ148
โครงการก่อสร้างบาน ปิด เปิด ท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 9 บริเวณหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน152
การจัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562433
ประกาศนโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม132
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ134
ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์139
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม136

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB