เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
โครงการก่อสร้างบาน ปิด เปิด ท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 3 บริเวณนานายสมเกียรติ พรมพิศ14
โครงการก่อสร้างบาน ปิด เปิด ท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 9 บริเวณหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน16
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-256434
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต_พ.ศ.2561-256413

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB