เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาท้องถิ่น

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศ เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปี 256413
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 222
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 และประกาศใช้139
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 และประกาศใช้124
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 และประกาศใช้124
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563139
อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563142
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 141
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563145
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563150
แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.-2561-2565671
2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี-2561-2564-เพิ่มเติม-ฉ5-ประกาศ128
2.ประกาศแผนพัฒนา-4-ปี-2561-2564-เพิ่มเติม-ฉ5135
1.ประกาศแผนพัฒนา-4-ปี-2561-2564-ปป-ฉ3128
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ-กุมภาพันธ์-2561132
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี_พ.ศ.2561_-_2564__เพิ่มเติม_ฉบับที่_4138
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี_พ.ศ.2561_-_2564__เปลี่ยนแปลงฉบับที่_2125
1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี-2561-2564-เปลี่ยนแปลง-ฉ3ประกาศ132
379_ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี_พ.ศ.2561-2564เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่_1135

ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB