เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาท้องถิ่น

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 256318
อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 256318
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 113
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563113
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563117
แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.-2561-2565628
2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี-2561-2564-เพิ่มเติม-ฉ5-ประกาศ17
2.ประกาศแผนพัฒนา-4-ปี-2561-2564-เพิ่มเติม-ฉ517
1.ประกาศแผนพัฒนา-4-ปี-2561-2564-ปป-ฉ319
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ-กุมภาพันธ์-2561111
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี_พ.ศ.2561_-_2564__เพิ่มเติม_ฉบับที่_4113
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี_พ.ศ.2561_-_2564__เปลี่ยนแปลงฉบับที่_217
1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี-2561-2564-เปลี่ยนแปลง-ฉ3ประกาศ111
379_ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี_พ.ศ.2561-2564เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่_1114

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB