เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาท้องถิ่น

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564118
ประกาศ เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปี 2564122
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 246
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 และประกาศใช้166
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 และประกาศใช้140
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 และประกาศใช้140
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563159
อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563159
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 158
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563163
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563169
แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.-2561-2565686
2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี-2561-2564-เพิ่มเติม-ฉ5-ประกาศ143
2.ประกาศแผนพัฒนา-4-ปี-2561-2564-เพิ่มเติม-ฉ5149
1.ประกาศแผนพัฒนา-4-ปี-2561-2564-ปป-ฉ3143
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ-กุมภาพันธ์-2561147
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี_พ.ศ.2561_-_2564__เพิ่มเติม_ฉบับที่_4153
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี_พ.ศ.2561_-_2564__เปลี่ยนแปลงฉบับที่_2140
1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี-2561-2564-เปลี่ยนแปลง-ฉ3ประกาศ147
379_ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี_พ.ศ.2561-2564เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่_1153

ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB