เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แบบบัญชีโครงการ-ผด.-2-ประกาศใช้-2563112
แบบบัญชีสรุปโครงการ-ผด.1-2563110
ส่วนที่-1-แผนดำเนินงาน-2563112
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน_ประจำปีงบประมาณ_256316
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน_256215
แผนการดำเนินงาน_ปี_256214
แผนการดำเนินงาน-พิ่มเติมฉบับที่-1-ปี-2561-ฉบับประกาศ14
ประกาศแผนการดำเนินงาน_ประจำปีงบประมาณ_2561_เพิ่มเติมฉบับที่_114
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._256017
สรุปแผนการดำเนินงาน-ปี-2559-อบต.ลำประดา13
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._255812
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._255714
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._255613

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB