เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายธนวรรธน์ ปิ่นสุข

  ปลัดอบต.ลำประดาสำนักปลัด

 • นางจุฑารัตน์ รักนา

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางวิราวรรณ์ ยกแก้ว

  นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ

 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • นายณภัทร เย็นฉ่ำ

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นายธิติธร สว่างผล

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นายธนกฤต เชื้อรอด

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายณรงค์ศักดิ์ กลัดอิ่ม

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

กองคลัง

 • นางจิรัชยา เกตุโกวิทย์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นายสมพงศ์ มีขวัญ

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 • นางสาวปิยาพัชร พันธ์จันทร์ดี

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • นางจินตนา ประโยชน์ดี

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ

กองช่าง

 • นายจักรกฤษ วันเชียง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

กองการศึกษาฯ

 • นักบริหารการศึกษา ระดับ ต้น

 • นางวรรณี พวงสมบัติ

  ครู ค.ศ.2

 • นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 • นางสาวสิริรัฐ ช้างบุญ

  ผู้ดูแลเด็ก

0.02s. 0.75MB