เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสมบัติ ประโยชน์ดี

  นายกอบต.ลำประดา

  081-8884506

 • นายเจริญ สุขคำมี

  รองนายกอบต.ลำประดา

  089-2703133

 • นายวิรัช แก้วแกมแข

  รองนายกอบต.ลำประดา

  089-9574371

 • นายทรงวุฒิ จ้อยสุดใจ

  เลขานุการนายกอบต.ลำประดา

  064-50316480.02s. 0.50MB