เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ พัฒนาต่อเนื่องเรื่องคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการบริหารจัดการน้ำ / ด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ :
1. ก่อสร้างและพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตร เพื่ออุปโภคและบริโภค
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. ก่อสร้างและพัฒนาเส้นทางคมนาคม
4. ก่อสร้างและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภคและการสื่อสาร
5. การจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการประกอบอาชีพตามแนวหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ :

1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรโซนนิ่ง (Zoning)
2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
3. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ
กลยุทธ์ :

1. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
4. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
5. ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการอาหารสะอาดและปลอดภัย
6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535
7. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และแผนสุขภาพ อบต.ลำประดา
8. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษา
10. ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ และอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
11. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านการพัฒนาประชาชนและองค์กรตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ :

1. ส่งเสริมพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ
2. ส่งเสริมประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก ได้แก่
1. หลักคุณธรรม
2. หลักนิติธรรม
3. หลักความคุ้มค่า
4. หลักความโปร่งใส
5. หลักการมีส่วนร่วม
6. หลักความรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างความเข้มแข็งของประชาชนสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ :

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เรื่องประชาคมอาเซียนให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย
2. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นเรื่องประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของท้องถิ่น
0.02s. 0.50MB