เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต324 ก.ย. 63
ขอเชิญเข้าร่วมเวทีวาระประชาชนลำประดา เสวนา เรื่อง การบริหารจัดการน้ำในชุมชนโดยชุมชน ฯ วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา68 ก.ย. 63
แผนกองทุนสุขภาพ สปสช. พ.ศ. 25621626 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น2511 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น2010 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ217 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาศาสมัครบริบาลท้องถิ่น206 ส.ค. 63
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว3030 ก.ค. 63
จดหมายข่าวอบต.ลำประดา ปีที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ฉบับที่ 2 1330 ก.ค. 63
การดำเนินการบังคับใช้กหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อรองรับสถานการณ์ภายหลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20191516 ก.ค. 63
ประกาศข้อกำหนดออกความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 25631516 ก.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล วันที่ 10 ก.ค. 25633713 ก.ค. 63
จดหมายข่าวอบต.ลำประดา ปีที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ฉบับที่ 1208 ก.ค. 63
บันทึกข้อตกลงระหว่างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลลำประดา กับ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ตำบลลำประดา398 ก.ค. 63
จดหมายข่าวอบต.ลำประดา ปีที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ฉบับที่ 6 1725 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายมันเทศญี่ปุ่นกาญจนบุรี1923 มิ.ย. 63
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต2418 มิ.ย. 63
ประกาศสัดส่วนประชาคมระดับตำบล2617 มิ.ย. 63
ประกาศสัดส่วนประชาคมระดับหมู่บ้าน1517 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหอมหัวใหญ่จังหวัดเชียงใหม่3717 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/14 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB