เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต324 ก.ย. 63
ขอเชิญเข้าร่วมเวทีวาระประชาชนลำประดา เสวนา เรื่อง การบริหารจัดการน้ำในชุมชนโดยชุมชน ฯ วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา48 ก.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น2211 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น1810 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาศาสมัครบริบาลท้องถิ่น166 ส.ค. 63
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว2830 ก.ค. 63
จดหมายข่าวอบต.ลำประดา ปีที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ฉบับที่ 2 1130 ก.ค. 63
การดำเนินการบังคับใช้กหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อรองรับสถานการณ์ภายหลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20191416 ก.ค. 63
ประกาศข้อกำหนดออกความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 25631416 ก.ค. 63
จดหมายข่าวอบต.ลำประดา ปีที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ฉบับที่ 1198 ก.ค. 63
บันทึกข้อตกลงระหว่างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลลำประดา กับ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ตำบลลำประดา378 ก.ค. 63
จดหมายข่าวอบต.ลำประดา ปีที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ฉบับที่ 6 1625 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายมันเทศญี่ปุ่นกาญจนบุรี1823 มิ.ย. 63
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต2318 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหอมหัวใหญ่จังหวัดเชียงใหม่3617 มิ.ย. 63
จดหมายข่าวอบต.ลำประดา ปีที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ฉบับที่ 5 3416 มิ.ย. 63
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจำหน่ายกระเทียม จ.แม่ฮ่องสอน1712 มิ.ย. 63
จดหมายข่าวอบต.ลำประดา ปีที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ฉบับที่ 4 1212 มิ.ย. 63
จดหมายข่าวอบต.ลำประดา ปีที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ฉบับที่ 3278 มิ.ย. 63
จดหมายข่าวอบต.ลำประดา ปีที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ฉบับที่ 2238 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/14 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB