เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25641230 พ.ย. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง430 พ.ย. 63
ขอความร่วมมือ ลดใช้พลังงาน ด้วยมาตรการ 4 ป. ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน610 พ.ย. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ประจำปีงบประมาณ 2564363 พ.ย. 63
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ที่ 424/2563 เรือง แต่งตั้งผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น730 ต.ค. 63
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ที่ 423/2563 เรืองแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล(care Plan) / กำกับ และควบคุมการปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น1330 ต.ค. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือพายุ “โมลาเบ” วันที่ 28 -30 ตุลาคม 25631228 ต.ค. 63
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ที่ 386/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและดูแลระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา2414 ต.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ 2564118 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019138 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา182 ต.ค. 63
จดหมายข่าวอบต.ลำประดา ปีที่ 6 ประจำเดือนกันยายน 2563 ฉบับที่ 4131 ต.ค. 63
พิจารณา (ร่าง) แผนดำเนินงาน ปี 2564 พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ปี 2563181 ต.ค. 63
จดหมายข่าวอบต.ลำประดา ปีที่ 6 ประจำเดือนกันยายน 2563 ฉบับที่ 31228 ก.ย. 63
กองทุน สปสช.อบต.ลำประดา ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4 และอนุกรรมการ1528 ก.ย. 63
จดหมายข่าวอบต.ลำประดา ปีที่ 6 ประจำเดือนกันยายน 2563 ฉบับที่ 21125 ก.ย. 63
ปรับปรุงระบบจ่ายไฟเขตลำประดา1525 ก.ย. 63
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต1824 ก.ย. 63
จดหมายข่าวอบต.ลำประดา ปีที่ 6 ประจำเดือนกันยายน 2563 ฉบับที่ 11111 ก.ย. 63
เวทีวาระประชาชนตำบลลำประดา “วิกฤติภัยแล้ง” และการเฝ้าระวัง “น้ำท่วมฉับพลัน”910 ก.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB