เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ม.ค. 2564325 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต5425 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันโรคติดต่อ โคโรนา 20197623 ธ.ค. 63
รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนพ.ย.2563513 ธ.ค. 63
ประกาศ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 511 ธ.ค. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25645330 พ.ย. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง5830 พ.ย. 63
ขอความร่วมมือ ลดใช้พลังงาน ด้วยมาตรการ 4 ป. ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน4610 พ.ย. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ประจำปีงบประมาณ 2564953 พ.ย. 63
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ที่ 424/2563 เรือง แต่งตั้งผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น5430 ต.ค. 63
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ที่ 423/2563 เรืองแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล(care Plan) / กำกับ และควบคุมการปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น7730 ต.ค. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือพายุ “โมลาเบ” วันที่ 28 -30 ตุลาคม 25635228 ต.ค. 63
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ที่ 386/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและดูแลระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา18814 ต.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ 2564418 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019518 ต.ค. 63
เปิดรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ502 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา622 ต.ค. 63
จดหมายข่าวอบต.ลำประดา ปีที่ 6 ประจำเดือนกันยายน 2563 ฉบับที่ 4481 ต.ค. 63
พิจารณา (ร่าง) แผนดำเนินงาน ปี 2564 พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ปี 2563771 ต.ค. 63
จดหมายข่าวอบต.ลำประดา ปีที่ 6 ประจำเดือนกันยายน 2563 ฉบับที่ 34728 ก.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/16 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB