เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2562อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info ใหม่)อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
คู่มือการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง-การเงิน การบัญชี และพัสดุ อปท.อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร

ลำดับที่ 1-20 | 1/48 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.50MB