เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
บันทึกรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
รายงานการประเมินควบคุมภายใน ปี 2563อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศช่องทางการรับฟังความคิดเห็นอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศ - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง (ข้าราชการส่วนท้องถิ่น)อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
สถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2564อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
รายงานแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
สถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิดอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
แบบฟอร์มคำร้องขอใช้รถน้ำอเนกประสงค์และขอใช้กำลัง อปพร.อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี2564อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานสารบรรณและการปฏิบัติงานธุรการในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2564อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยและหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร

ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB