เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาอปท.พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3)พ.ศ.256171 ต.ค. 61
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินอปท.51 ต.ค. 61
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256061 ต.ค. 61
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3)พ.ศ.254341 ต.ค. 61
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.255461 ต.ค. 61
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 254971 ต.ค. 61
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น61 ต.ค. 61
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในกิจการของสภาท้องถิ่น52 เม.ย. 61
ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557512 ธ.ค. 57
ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557414 ส.ค. 57
ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 255739 ส.ค. 57
ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 255747 ส.ค. 57
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557310 มิ.ย. 57
ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 1 ประจำปี 2558713 ก.พ. 57
ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557610 ก.พ. 57
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB