เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563309 ต.ค. 63
ประกาศรายงานการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 25635115 ก.ย. 63
ประกาศรายงานการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25634825 ส.ค. 63
ประกาศรายงานการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25634814 ส.ค. 63
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25636810 ส.ค. 63
ประกาศรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563515 ส.ค. 63
ประกาศรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 25635329 เม.ย. 63
ประกาศรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25634829 เม.ย. 63
ประกาศรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563457 เม.ย. 63
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25624225 เม.ย. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562327 ก.พ. 62
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาอปท.พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3)พ.ศ.2561441 ต.ค. 61
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินอปท.441 ต.ค. 61
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560461 ต.ค. 61
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3)พ.ศ.2543371 ต.ค. 61
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2554471 ต.ค. 61
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2549491 ต.ค. 61
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น421 ต.ค. 61
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561347 ส.ค. 61
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25613431 ก.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB