เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ประจำปี 2562425 ธ.ค. 62
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562319 ส.ค. 62
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256237 ส.ค. 62
รายงานประชุมสภา ประจำเดือน ธันวาคม 256163 ธ.ค. 61
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561330 ต.ค. 61
รายงานประชุมสภา ประจำเดือน ตุลาคม 256158 ต.ค. 61
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาอปท.พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3)พ.ศ.256171 ต.ค. 61
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินอปท.51 ต.ค. 61
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256061 ต.ค. 61
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3)พ.ศ.254341 ต.ค. 61
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.255461 ต.ค. 61
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 254971 ต.ค. 61
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น61 ต.ค. 61
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561527 ส.ค. 61
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 414 ส.ค. 61
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561424 ก.ค. 61
รายงานประชุมสภา ประจำเดือน กรกฎาคม 2561310 ก.ค. 61
รายงานประชุมสภา ประจำเดือน มิถุนายน 256144 มิ.ย. 61
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256144 พ.ค. 61
รายงานประชุมสภา ประจำเดือน เมษายน 256133 เม.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB