สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.87%
ค่อนข้างพอใจ :         15.29%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.85%
ค่อนข้างพอใจ :         16.31%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.54%
ค่อนข้างพอใจ :         14.91%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.85%
ค่อนข้างพอใจ :         16.62%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 นายสมบัติ  ประโยชน์ดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

...............................นายธนวรรธน์   ปิ่นสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

       กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลำประดา ปี 2558
       คำสั่งกองทุน สปสช.
       ระเบียบกองทุน สปสช.
       บันทึกข้อตกลง สปสช.
       ใบสมัคร สปสช.
       ภาพกิจกรรม สปสช.
                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

           ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อ.บางมูลนาก จ. พิจิตร 056-619970

 
  
  ลงนามถวายอาลัย

อ่านต่อ..   
  ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภุมิพลอดุลยเดช
อ่านต่อ..   

 
  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กม.5   [ 2/8/2559 12:27:39 ]

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่5 เริ่มจากบ้านนายบุญรัญ หอมแดง – วัดไดโสน งบ 728,000 บาท   [ 12/7/2559 16:10:29 ]

เผยแพร่โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่5 เริ่มจากบ้านนายบุญรัญ หอมแดง – วัดไดโสน งบ 728,000 บาท   [ 12/7/2559 16:06:08 ]

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบ มข 2527) หมู่ที่1 บริเวณบ้านนายธงชัย มีกาย   [ 4/7/2559 11:22:30 ]

เผยแพร่ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่9 บริเวณบ้านนายวิชัย พิมอารี   [ 4/7/2559 10:57:22 ]

เผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อเมนต์ประปาหมู่บ้านหมู่ที่1 บริเวณบ้านนายประภาษ กุลมณี   [ 4/7/2559 10:56:22 ]

เผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อเมนต์ประปาหมู่บ้านหมู่ที่2 บริเวณนางจำปา จันทร์ศรี   [ 4/7/2559 10:51:50 ]
     
 
 
 
 [ 22/10/2558 13:20:04 ] เอกสารราชการ
 [ 24/4/2557 10:22:46 ] แจ้งงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557
 [ 24/4/2557 10:21:43 ] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอเรื่องด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.2/5127)(23/04/5
 [ 24/4/2557 10:20:50 ] การนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบประสบการณ์ (พจ ๐๐๒๓.๒/๔๒๖) (๒๓ เม.ย.๕๗)
 [ 24/4/2557 10:19:55 ] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอ่่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา (พจ ๐๐๒๓.๓/ว๕๑๒๕) (๒๓ เม.ย.๕๗)
 [ 23/4/2557 14:45:31 ] การเลื่อนสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นสำหรับข้า
 [ 23/4/2557 14:37:47 ] ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ พจ ๐๐๒๓.๓/ว๕๑๒๓ ๒๓ เม.ย.๕๗
 
 
 
 [ 13/12/2559 10:06:21 ] แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใสของอบต.ลำประดา
 [ 13/12/2559 10:04:27 ] ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี_พ.ศ._2560-2562เพิ่มเติมฉบับที่_2
 [ 1/12/2559 12:20:57 ] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา แทนตำแหน่งที่ว่าง
 [ 25/11/2559 14:58:45 ] ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1
 [ 25/11/2559 14:56:43 ] ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี_พ.ศ.2560-2562เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉ บับที่_1
 [ 14/11/2559 15:51:21 ] ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์
 [ 14/11/2559 15:50:39 ] ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 641 ปัญหาน้ำท่วม 27-ธค.-11 ตอบ 1/อ่าน 661
ห้ามเข้า 643 บริการรับจัด กิจกรรม สัมมนา ประจำ ปี บริษัทฯ Walk Rally ตามงบประมาณท่าน 23-ธค.-11 ตอบ 0/อ่าน 394
ห้ามเข้า 628 อยากทราบว่าประกาศใช้แผน 55 ยังค่ะ 20-กค.-11 ตอบ 1/อ่าน 455
ห้ามเข้า 552 ร่วมแสดงความคิดเห็นกับตำบลเรา 13-มิย.-11 ตอบ 2/อ่าน 673
ห้ามเข้า 626 สอบถามตำแหน่งว่าง 08-มิย.-11 ตอบ 0/อ่าน 406
ห้ามเข้า 625 สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ 08-มิย.-11 ตอบ 0/อ่าน 518
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา
  หมู่. 1  ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
โทร.056-619970   แฟกซ์. -   Email :
info@lamprada.go.th
Copyright 2014.lamprada.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.