สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.87%
ค่อนข้างพอใจ :         15.29%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.85%
ค่อนข้างพอใจ :         16.31%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.54%
ค่อนข้างพอใจ :         14.91%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.85%
ค่อนข้างพอใจ :         16.62%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 นายสมบัติ  ประโยชน์ดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

...............................
นายสุชาติ  ปิ่นสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

       กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลำประดา ปี 2558
       คำสั่งกองทุน สปสช.
       ระเบียบกองทุน สปสช.
       บันทึกข้อตกลง สปสช.
       ใบสมัคร สปสช.
       ภาพกิจกรรม สปสช.
    ความรู้เรื่อง เลื่อยโซ่ยนต์
    ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ให้ผู้มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองไปขอรับใบอนุญาต
    ประชาสัมพันธ์: การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    การปลูดพืชโดยไม่ใช้ดิน
    เศรษฐกิจพอเพียง
    การทำปุ๋ยคอก
                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

           ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อ.บางมูลนาก จ. พิจิตร 056-619970


  
  เวทีประชาคมหมู่บ้าน
จะดำเนินการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการประชาคมมาจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) แผนสุขภาพตำบล และจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น ภายใต้ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาให้มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 23-27 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา ช่วงเช้า 08.30-12.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. วันละ 2 หมู่บ้าน ตามตารางที่แนบมานี้ ...จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
อ่านต่อ..   
  ภาพกิจกรรม สปสช. ตำบลลำประดา ภาคบ่าย
ภาพกิจกรรม สปสช. ตำบลลำประดา ภาคบ่าย ประชุมเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลำประดา
อ่านต่อ..   

 
  

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายประภาษ กุลมณี หมู่ 1   [ 24/3/2558 12:39:35 ]

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายบุญธรรม หมู่ 1   [ 24/3/2558 12:38:56 ]

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3   [ 24/3/2558 12:38:13 ]

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6   [ 24/3/2558 12:37:22 ]

.ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 8   [ 24/3/2558 12:36:33 ]

โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.6 บริเวณบ้านนายประสงค์ ปกสุข   [ 19/3/2558 12:35:53 ]

โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 บ้านนายบุญธรรม มีขวัญ   [ 19/3/2558 12:20:00 ]
     
 
 
 
 [ 24/4/2557 13:55:29 ] หนังสือราชการ
 [ 24/4/2557 10:22:46 ] แจ้งงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557
 [ 24/4/2557 10:21:43 ] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอเรื่องด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.2/5127)(23/04/5
 [ 24/4/2557 10:20:50 ] การนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบประสบการณ์ (พจ ๐๐๒๓.๒/๔๒๖) (๒๓ เม.ย.๕๗)
 [ 24/4/2557 10:19:55 ] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอ่่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา (พจ ๐๐๒๓.๓/ว๕๑๒๕) (๒๓ เม.ย.๕๗)
 [ 23/4/2557 14:45:31 ] การเลื่อนสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นสำหรับข้า
 [ 23/4/2557 14:37:47 ] ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ พจ ๐๐๒๓.๓/ว๕๑๒๓ ๒๓ เม.ย.๕๗
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 641 ปัญหาน้ำท่วม 27-ธค.-11 ตอบ 1/อ่าน 498
ห้ามเข้า 643 บริการรับจัด กิจกรรม สัมมนา ประจำ ปี บริษัทฯ Walk Rally ตามงบประมาณท่าน 23-ธค.-11 ตอบ 0/อ่าน 308
ห้ามเข้า 628 อยากทราบว่าประกาศใช้แผน 55 ยังค่ะ 20-กค.-11 ตอบ 1/อ่าน 392
ห้ามเข้า 552 ร่วมแสดงความคิดเห็นกับตำบลเรา 13-มิย.-11 ตอบ 2/อ่าน 578
ห้ามเข้า 626 สอบถามตำแหน่งว่าง 08-มิย.-11 ตอบ 0/อ่าน 326
ห้ามเข้า 625 สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ 08-มิย.-11 ตอบ 0/อ่าน 452
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา
  หมู่. 1  ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
โทร.056-619970   แฟกซ์. -   Email :
info@lamprada.go.th
Copyright 2014.lamprada.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.