สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.87%
ค่อนข้างพอใจ :         15.29%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.85%
ค่อนข้างพอใจ :         16.31%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.54%
ค่อนข้างพอใจ :         14.91%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.85%
ค่อนข้างพอใจ :         16.62%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 3 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 นายสมบัติ  ประโยชน์ดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

...............................นายธนวรรธน์   ปิ่นสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา

       กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลำประดา ปี 2558
       คำสั่งกองทุน สปสช.
       ระเบียบกองทุน สปสช.
       บันทึกข้อตกลง สปสช.
       ใบสมัคร สปสช.
       ภาพกิจกรรม สปสช.
                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

           ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อ.บางมูลนาก จ. พิจิตร 056-619970

 
  
  จิตอาสาพัฒนาตำบล
เมื่อเช้าได้รับแจ้งจากพี่เฉลียว(รองประธานสภาฯ) ว่ามีต้นไม้ข้างถนนลาดยางบริเวณหมู่ที่ 8 ถูกไฟไหม้และต้นไม้หักโน้มมาบริเวณถนนลาดยาง จึงได้ลงพื้นที่สำรวจกับน้องๆ (ต้อม+อู๋) >> บัดนี้ อบต.ลำประดา ได้ดำเนินการแก้ไขโดยการตัดต้นไม้เรียบร้อยแล้ว สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัยแล้วคะ
อ่านต่อ..   
  ลงนามถวายอาลัย

อ่านต่อ..   

 
  

เผยแพร่ราคากลางการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 8-10   [ 23/5/2560 10:13:42 ]

เผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 10 บริเวณนานายทองขาว ปกสุข   [ 24/4/2560 15:52:28 ]

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณข้างอบต.ลำประดา   [ 24/4/2560 15:49:07 ]

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 6 บริเวณนานายสงวน ปกสุข   [ 24/4/2560 15:42:16 ]

เผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมืองและลงลูกรังหมู่ที่ 5-8   [ 24/4/2560 15:36:23 ]

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ   [ 24/2/2560 13:17:06 ]

เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อรถยนต์   [ 23/2/2560 13:30:21 ]
     
 
 
 
 [ 22/10/2558 13:20:04 ] เอกสารราชการ
 [ 24/4/2557 10:22:46 ] แจ้งงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557
 [ 24/4/2557 10:21:43 ] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอเรื่องด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.2/5127)(23/04/5
 [ 24/4/2557 10:20:50 ] การนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบประสบการณ์ (พจ ๐๐๒๓.๒/๔๒๖) (๒๓ เม.ย.๕๗)
 [ 24/4/2557 10:19:55 ] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอ่่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา (พจ ๐๐๒๓.๓/ว๕๑๒๕) (๒๓ เม.ย.๕๗)
 [ 23/4/2557 14:45:31 ] การเลื่อนสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นสำหรับข้า
 [ 23/4/2557 14:37:47 ] ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ พจ ๐๐๒๓.๓/ว๕๑๒๓ ๒๓ เม.ย.๕๗
 
 
 
 [ 14/2/2560 15:05:45 ] ประกาศการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
 [ 10/2/2560 13:21:34 ] ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 [ 2/2/2560 10:22:35 ] ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการของอบต.ลำประดา_ประจำปี_2560
 [ 2/2/2560 10:21:38 ] นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.ลำประดา_ประจำปี_2560
 [ 13/12/2559 10:06:21 ] แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใสของอบต.ลำประดา
 [ 13/12/2559 10:04:27 ] ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี_พ.ศ._2560-2562เพิ่มเติมฉบับที่_2
 [ 1/12/2559 12:20:57 ] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 641 ปัญหาน้ำท่วม 27-ธค.-11 ตอบ 1/อ่าน 698
ห้ามเข้า 643 บริการรับจัด กิจกรรม สัมมนา ประจำ ปี บริษัทฯ Walk Rally ตามงบประมาณท่าน 23-ธค.-11 ตอบ 0/อ่าน 405
ห้ามเข้า 628 อยากทราบว่าประกาศใช้แผน 55 ยังค่ะ 20-กค.-11 ตอบ 1/อ่าน 466
ห้ามเข้า 552 ร่วมแสดงความคิดเห็นกับตำบลเรา 13-มิย.-11 ตอบ 2/อ่าน 686
ห้ามเข้า 626 สอบถามตำแหน่งว่าง 08-มิย.-11 ตอบ 0/อ่าน 435
ห้ามเข้า 625 สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ 08-มิย.-11 ตอบ 0/อ่าน 536
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา
  หมู่. 1  ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
โทร.056-619970   แฟกซ์. -   Email :
info@lamprada.go.th
Copyright 2014.lamprada.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.